Добре дошли > Правна информация

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Правна информация

Правна информация

AFNOR (Френска асоциация по стандартизация)

Copyright © 2011, Всички права запазени.

ул. “Франсис дьо Пресансе”, 11, 93571, Ла Плен Сен-Дьони Седекс
Тел. : +33 (0)1 41 62 80 00 Факс: +33 (0)1 49 17 90 00

Директор на публикацията: Оливие Пейра, генерален директор на AFNOR

 

1. Лични данни

Събиране на лични данни
 

AFNOR събира лични данни посредством формуляри, бонове за поръчка и регистрационни формуляри. Съгласно членове 38, 39 и 40 от Закона за защитата на личните данни и свободите № 78-17 от 6 януари 1978 г., променен през август 2004 г., вие имате право на достъп, възражение, премахване и промяна на данните, които се отнасят до вас.

За упражняването на това право пишете на следния адрес: „AFNOR, на вниманието на Отговорника за Компютърната система по маркетинг/търговия, ул. „Франсис дьо Пресансе” 11, 93571, Ла Плен Сен-Дьони седекс”.

 
Обработка на личните данни
 

AFNOR разработва база данни, съдържаща лични данни, които могат да се отнасят до наемни работници, лица, предоставящи услуги, клиенти, членове, партньори…Тези данни са следните:

 • Име на фирма;
 • Физически/пощенски/интернет адрес;
 • Телефонни координати, факс, ел. поща;
 • Сектор на дейност (списък NAF, SIRET);
 • Действителна заплата;
 • Оборот;
 • Фамилии и имена на лицата;
 • Титла;
 • Длъжност;
 • Работно време (наемни работници);
 • Представителна длъжност на персонала (наемни работници)
 • Компетенции/сертифициране/компетенции/възраст (външни консултанти);
 • Центрове на интерес (клиенти).

Тези данни са предназначени за целите на вътрешното и/или външното разработване или за насърчаване на дейностите по стандартизация, сертификация, консултация/обучение и/или информация на AFNOR. Съгласно членове 38, 39 и 40 от Закона за защита на личните данни и Свободите №78-17 от 6 януари 1978 г., променен през август 2004 г., вие имате правото на достъп, възражение, премахване и поправка на данните, които ви засягат и/или на възражение относно тяхното прехвърляне към трети лица.

За упражняването на това право пишете на следния адрес: „AFNOR, на вниманието на Отговорника за компютърната система по маркетинг/търговия, ул. „Франсис Пресансе”, 11, 93571 Ла Плен Сен-Дьони седекс”.

 
Разпространение на лични данни в интернет пространството
 

AFNOR може да разпространява личните данни, които се отнасят до вас (име и фамилия, фирмено наименование, координати, длъжност и отговорности) за:

 • разпространение на Стратегическите комитети за ориентация;
 • програми за стандартизация;
 • списък на участниците в Комисията по стандартизация;
 • самоличност на председателите на TC, секретарите на TC/SC и аниматорите на WG.

Събирането на тази информация, а именно за целите на търговската експлоатация, е строго забранено, и представлява нарушаване на правото на AFNOR по отношение на базите й данни. Съгласно членове 38, 39 и 40 dот Закона за защита на личните данни и Свободи №78-17 от 6 януари 1978 г., променен през август 2004 г., вие разполагате с право на достъп, възражение, премахване и поправка на данните, които ви засягат и/или възражение относно тяхното разпространение на трети лица.

За упражняването на това право пишете на следния адрес: „AFNOR, на вниманието на Отговорника за компютърната система по маркетинг/търговия, ул. “Франсис дьо Пресансе”, 11, 93571 Ла Плен Сен-Дьони седекс”.

 
Разработване на данни за свързване
 

По съображения за сигурност или при преценка на посещаемостта на сайта си, AFNOR е регистрирала следните данни:

 • дата, час;
 • IP адрес (Интернет протокол;
 • консултирана(и) страница(и)".

Продължителността на съхранение е от (3) месеца. Даден IP адрес представлява косвени лични данни. Съгласно членове 38, 39 и 40 от Закона за защита на личните данни и Свободите №78-17 от 6 януари 1978 г., променен през август 2004 г., вие имате право на достъп, възражение, премахване и поправка на данните, които се отнасят до вас. За да упражните това право, пишете на следния адрес: „AFNOR, на вниманието на Отговорника за компютърната система по маркетинг/търговия, ул. „Франсис дьо Пресансе”, 11, 93571 Ла Плен Сен-Дьони седекс”.

 
Електронни съобщения
 


Съобщенията обменяни чрез ел.поща или дискусионни пространства съдържат вашият електронен адрес, който представлява преки или косвени лични данни.
Във всеки момент можете да поискате премахването на вашия адрес от електронните съобщения, като пишете на следния адрес: AFNOR, на вниманието на Отговорника за компютърната система по търговски маркетинг, ул. „Франсис дьо Пресансе”, 11, 93571 Ла Плен Сен-Дьони седекс.

 

 

2. Интелектуална собственост

Всяка информация, предоставена на ваше разположение на уеб сървъра на AFNOR (документи, съдържащи се на сайта, както и всички елементи, създадени за сайта) са собственост на AFNOR на нейните филиали и се подчиняват на законите, защитаващи авторското право, от момента, в който те са предоставени на публично разположение на уеб сървъра. Копия на документи, съдържащи се на този сайт, могат да бъдат правени само с информативен характер и само от един потребител частно лице. Никакъв лиценз или право, от гледна точка на правата на интелектуалната собственост, не се предоставя на лицата, консултиращи сайта. Възпроизвеждането на документи от сайта е разрешено изключително само с информативна цел и само за един потребител частно лице: всяко възпроизвеждане и употреба на копия, осъществени с други цели, е строго забранено.

 

Освен ако не е упоменато обратното, фирмените наименования, лога, продукти и марки цитирани в уеб сайта, са собственост на AFNOR. Тяхното упоменаване не предоставя по никакъв начин какъвто и да било лиценз и право на ползване по отношение на упоменатите марки, които не могат да бъдат ползвани без изричното писмено съгласие на AFNOR.

 
На предварително писмено съгласие от AFNOR подлежат:- извлечение, чрез постоянен или временен трансфер, на всички или на качествено или количествено значителна част от съдържанието на базите данни на друг носител, чрез всякакви средства и под каквато и да било форма;
- повторната употреба чрез предоставянето на обществено разположение на цялото или на качествено или количествено значителна част от съдържанието на базите данни, под каквато и да била форма.

Най-общо, забранено е всяко извличане или повторна употреба на данни за търговски цели или разпространение на трети лица.

 
Разрешени са:

 

- извличането или повторната употреба на незначителна част, преценена по качествен или количествен начин, от съдържанието на базите; при все това, настоящата разпоредба не би могла да бъде тълкувана като разрешение за повтарящото се и системно извличане и повторна употреба на количествено или качествено незначителни части от съдържанието на базите данни.

Най-общо, разрешени са действията по експлоатация на базата, които са в съответствие с предназначението на базите.

Всяка друга употреба, която не е изрично разрешена или всяко цялостно или частично представяне на този сайт, чрез каквото и да било средство, е строго забранено без предварителното писмено разрешение на AFNOR и би представлявало нарушение санкционирано от членове L.355-2 и следващите от Кодекса за Интелектуалната собственост.

 

3. Конфиденциалност на съобщенията

Съобщенията, които ни изпращате по интернет, могат да бъдат уловени от трети лица. В следствие на това, извън обезопасените зони, конфиденциалността на тези съобщения не може да бъде гарантирана и посочването на вашия произход може да бъде фалшифицирано.

 

www.afnor.bg

Фирма, изработваща сайта

AFNOR: Френска асоциация по стандартизация, SIRET: 775 724 818 00015
Търговски и фирмен регистър на Бобини, Код NAF: 751 E
Седалище: 11 avenue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex Франция

 

Хостинг на сайта

AFNOR: Френска асоциация по стандартизация, SIRET: 775 724 818 00015
Търговски и фирмен регистър на Бобини, Код NAF: 751 E
Седалище: 11 avenue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex Франция

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти