Добре дошли > Фокус

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Фокус

Фокус

 

Качество

За всяка фирма, подходът към качеството е фактор, който допринася да се отличат нейните предимства пред конкурентите й, да се усъвършенстват фирмените практики и да се повиши удовлетвореността на клиентите.

 

И още...

 

Околна среда

Сертификацията на система за управление на околната среда (СОУС) ISO 14001, марката NF за околна среда (NF Environnement mark) или Европейската Еко маркировка (European Ecolabel), предлагани като част от услугите на AFNOR, могат да превърнат това, което изглежда като ограничение в иновативен проект, чрез който да повишите вашата конкурентоспособност.

 

И още...

 

Здравословни и безопасни уловия на труд

Здравето и безопасността при работа са основна грижа на днешното ни общество. За фирмите, подобряването на условията свързани с безопасността при работа е свързано с повишаване на вниманието им към организационните аспекти, в допълнение на техническите и поведенчески аспекти на бизнеса.

 

И още...

 

Енергийно управление

Управлението на енергия, включително от възобновяеми източници, в последните няколко години се превърна в доминиращ въпрос за цялото ни общество.

 

Стандартите представляват едно от най-добрите средства за подпомагане в грижата ни за надеждността на съоръженията и намаляване на въздействията върху околната среда, вследствие на дейността на различните компании.

 

И още...

 

Интегрирани системи за управление

Ефикасността на системите за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд на всяка организация е основен показател за способността й да управлява промените и да си осигури жизнеспособно бъдеще. Ако една или повече от системите в една организация не функционират правилно, то това може да бъде пагубно за нея.

 

И още...

 

Устойчиво развитие

В посока устойчиво развитие, бяха намерени и количествено определени бизнес-решения, обхващащи както вложените инвестиции, така и потенциалните възможности за подобряване на резултатите. От етична, екологична и социално-отговорна позиция, устойчивото развитие е средно-срочен фактор, който води до увеличаване на оборота, намаляване на разходите, по-добър растеж и по-големи печалби за фирмите.

 

И още

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти