Добре дошли > Стандартизация

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Стандартизация

Стандартизация

Приносът на стандартите в нашето ежедневие е неочаквано голям! Освен промишлените продукти и оборудване, стандартизацията днес обхваща и нови области: услугите, управлението на риска ... и включва все повече участници: местната власт, асоциациите на потребителите, свободните професии, занаятчиите ... Като осигурява откритост и съгласуваност, стандартизацията е пряко свързана с глобализацията на пазарите и е в основата на предизвикателствата на нашето утрешно общество. AFNOR е френската организация по стандартизация и представлявайки Франция в общността на европейската и международна стандартизация. Дейността ни е в подкрепа на иновациите, резултатността и устойчивото развитие на фирмите и гражданското общество.

 

За допълнителна информация

Каква е връзката между листа A4, питейната вода, предпазната каска и тенджерата под налягане? Стандартизацията ! Всички тези елементи са били предмет на широко обсъждане на национално (френско), европейско и международно ниво, за да бъде се достигне до консенсус по критериите, на които те трябва да отговарят: критерии, целящи да установят най-добрия компромис между състоянието на даден метод или процедура и икономическите повелия.

 

Преди всичко, онова което мотивира членове на комисиите по стандартизация по целия свят да се включват в това грандиозно дело, е тяхното желание да се определи ниво на качеството и безопасността на продуктите и/или услугите. По този начин, крайните потребители ще са сигурни, че кафе-машината няма да избухне при лошо контролирано налягане, че бутонът за аварийно спиране на машината се вижда и е лесно достъпен, че картата с която плащаме може да бъде поставена във всяко терминално устройство по света, че контейнерите за транспортиране на стоки са пригодени за кораби, камиони, влакове по целия свят ...

 

Стандартите представляват също голямо предизвикателство за фирмите. Те улесняват свободното движение на продуктите на пазара, насърчавайки възможността за прилагането им навсякъде и за сравнение между продуктите и услугите. По този начин те допринасят за конкурентоспособността на организациите и позволяват рационализиране на производството или на дадена дейност. Стандартизирането на методи за организация (наричано още стандартизиране на системите за управление) позволява на компаниите, държавни и частни, да разполагат с най-добрите практики за оптимизиране на своите ресурси (човешки, материални и финансови) и да бъдат по-успешни. Стандартите за управление на качеството, безопасността и околната среда предоставят също методологични средства за подобряване на ефикасността на организациите.

 

Стандартите са доброволни и тяхното спазване не е задължително. Те отразяват ангажимента на фирмите да постигнат едно признато и одобрено ниво на качество и безопасност. Стандартите могат да са в подкрепа на нормативната уредба, чието прилагане е задължително, бидейни посочени в нея като референтни документи. Само 2% от стандартите са задължителни.

 

Продажба на чуждестранни и международни стандарти

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти