Добре дошли > Фокус > Здравословни и безопасни уловия на труд

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Здравословни и безопасни уловия на труд

 

Здравето и безопасността при работа са основна грижа на днешното ни общество. За фирмите, подобряването на условията свързани с безопасността при работа е свързано с повишаване на вниманието им към организационните аспекти, в допълнение на техническите и поведенчески аспекти на бизнеса.

За допълнителна информация

OHSAS 18001

Този британски стандарт, основаващ се на принципа за непрекъснатото подобряване се признава и използва в световен мащаб. Стандартът ОНSAS 18001 от 2007-ма година има структура адекватна на ISO 14001, ползва определенията на ISO 9001 и препоръките на Международната организация на труда (МОТ) в съответвие с насоките на стандарта ILO-OSH 2001.

 

СЕРТИФИКАЦИЯ

AFNOR Certification предоставя сертификация по OHSAS 18001 използвайки процесно-ориентирания подход. Благодарение на познанията си в конкретната сфера на дейност, нашите одитори извършват одити и конструктивни и практически ориентирани наблюдения, които да Ви помогнат да отговорите на конкретни предизвикателства по отношение на здравето и безопасността.

 

Управлението на здравословните и безопасносни условия на труд е основен въпрос за вашия бизнес. То позволява:

  • да се идентифицират и оценят професионалните рискове във вашата фирма, за да се опази здравето и да се гарантира безопасността на персонала при изпълняваните от него ежедневни дейности,
  • да се вземат предвид изискванията (правни, нормативни, договорни, ...), които все-повече се завишават,
  • да насърчи социалния диалог чрез създаване на условия за ангажиране на персонала,
  • да се подобри политиката по управление на риска посредством по-развита култура на превенция и непрекъснато надграждане на корпоративните ценности.

 

ПОЛЗИ

Ефективното управление на рисковете, свързани със здравето и безопасността ще помогне:

 

1 Максимално да се повиши благосъстоянието и производителността на работещите в организацията;
2 Да не се допуска да има пострадали, заболели или смъртни случаи на хора в следствие на трудовата им дейност;
3 Да се подобри репутацията на организацията в очите на клиентите, конкурентите, доставчиците, други заинтересовани лица и широката общественост;
4 Да се избегне негативния ефект върху оборота и печалбата на фирмата.
5 Да се насърчи подобряването на взаимоотношенията с изпълнителите и по-ефективното изпълнение от тяхна страна на възложените им дейности;
6 Да се намали вероятността от съдебно преследване и последващи санкции.

 

И още

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти