Добре дошли > OHSAS 18001

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

OHSAS 18001


OHSAS 18001

Управление на здравословните и безопасни условия на труд
 

Законодателството свързано със здравословните и безопасни условия на труд изисква от работодателите и самоосигуряващите се лица, по всяко време, доколкото това е възможно на практика, да гарантират здравето, безопасността и благополучието на всички заети лица. Работодателите също са отговорни да осигурят, че трети лица няма да бъдат изложени на риск вследствие от дейността на техния персонал.

 
 

За допълнителна информация

Със сигурност важността и профила на здравето и безопасността ще продължат да нарастват и през следващите години.

 

Всъщност, знаете ли, че:

  • всеки работен ден в Обединеното Кралство един човек умира, а 6000 са ранени в резултат на инциденти;
  • всяка година, 750 000 англичани отсъстват от работа поради професионални заболавания;
  • в резултат на изнесените по-горе данни за отпуските по болест, близо 3 милиона работни дни са загубени.
  • от всеки 10 паунда разход в резултат на инциденти, свързани със здравето и безопасността, по-малко от 1 паунд се покрива от застраховката.

 

РЕШЕНИЕТО ….

Здравето и безопасността на работното място са сред значимите съвременни социални проблеми. Фирмите се нуждаят от структуриран подход към управлението на здравословните и безопасни условия на труд, базиран на оценката на риска. Този подход всъщност са системите за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

 

OHSAS 18001 е разработен през 1999 година, в отговор на широкото търсене от страна на бизнеса на стандарт за сертификация, които да определя изискванията към системите за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Базиран на цикъла на Деминг PDCA - Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие, OHSAS 18001:2007 позволява на всяка организация:

  • да определи своята политика по здравословни и безопасни условия на труд,
  • да определи цели и процеси за постигане на целите, заложени в политиката,
  • да предприеме всички необходими мерки за подобряване на фирмените постижения относно здравословните и безопасни условия на труд,
  • да осигури доказателства за съответствие на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд с изискванията на OHSAS 18001

 

СЕРТИФИКАЦИЯ

Въпросите свързани със здравето и безопасността са широкоспектърни и касят всеки един човек на неговото работно място. Сертификацията по OHSAS 18001 може да Ви помогне да намерите решение на тези въпроси по един структуриран начин, за да сте уверени, че не пропускате нищо.

 

ПОЛЗИ

Ефективното управление на рисковете, свързани със здравето и безопасността ще помогне:

 

1 Максимално да се повиши благосъстоянието и производителността на работещите в организацията;
2 Да не се допуска да има пострадали, заболели или смъртни случаи на хора в следствие на трудовата им дейност;
3 Да се подобри репутацията на организацията в очите на клиентите, конкурентите, доставчиците, други заинтересовани лица и широката общественост;
4 Да се избегне негативния ефект върху оборота и печалбата на фирмата.
5 Да се насърчи подобряването на взаимоотношенията с изпълнителите и по-ефективното изпълнение от тяхна страна на възложените им дейности;
6 Да се намали вероятността от съдебно преследване и последващи санкции.

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти