Добре дошли > ISO 9001

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

КАЧЕСТВО


ISO 9001

 
Подобрете управлението, производителността и конкурентоспособността във вашата организация
 

За допълнителна информация

РЕШЕНИЕТО...

Стандартът ISO 9001 определя изискванията към системите за управление на качеството. Изготвен и публикуван от ISO (Международната организация по стандартизация), чийто френски представител е AFNOR, стандартът ISO 9001 насочва вниманието на фирмите към клиента и неговата удовлетвореност от продуктите и услугите, предоставяни му от тях.

 

Стандартът ISO 9001 се базира на 8 принципа на управление:

 

 • Насоченост към клиента
 • Лидерство
 • Приобщаване на хората
 • Процесен подход
 • Системен подход на управление
 • Непрекъснате подобряване
 • Взимане на решение, основано на факти
 • Взаимно-изгодни отношения с доставчиците

 

Прилагането на ISO 9001 осигурява, че фирмите:

 
 • произвеждат продукти и/или предоставят услуги, отговарящи на изискванията на клиентите;
 • планират дейностите си и реализират посредством ефикасни процеси.

 


Това доказва, че прилагането на стандарта е еднакво полезно и за вътрешни цели на фирмите, като например за спечелване на позиции на конкурентни пазари, и като средство-еталон за управление в международен аспект, поради международното признаване и обхват на стандарта.

 

ПОЛЗИ

В краткосрочен план, внедряването на ISO 9001 ви позволява:

 

 • да повишите конкурентоспособността на вашата фирма.
 • да повишите удовлетвореността на вашите клиенти;
 • да осигурите вашите продукти или услуги да отговарят на изискванията за качество;
 • да намалите разходите за продукти/услуги с лошо качество
 • да приобщите вашите служители, да им дадете правомощия и да ги сплотите в екип;

 

В средносрочен и дългосрочен план, Вие осигурявате устойчиви за бъдещето постижения посредством:

 

 • въвеждане на план за подобряване на процесите;
 • определяне и управление на рисковете, присъщи за вашата дейност.

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти